!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivsel- och Ordningsregler

Med stöd av bostadsrättslagen 7 kap. 9 & har föreningens styrelse, utöver stadgarna, utfärdat föreskrifter för samtliga boende inom området Bostadsföreningen Norrgården. Bostadsrätthavare ska, utöver sin lägenhet, väl vårda och aktsamt använda föreningens gemensamma egendom samt aktivt bidra till ordning och reda. Om fel eller skada uppstår anmäls detta till förvaltningskontoret för åtgärd.

 • Vid katastroftillbud, som t.ex. läckage, ring jourföretaget.
 • Musik får aldrig spelas så högt att den stör. När man ska ha fest, meddelar man sina grannar, så undviks missförstånd. De flestas dygnsvila är under tiden 22:00 till 07:00, då det ska vara tystare än under dagtid.
 • Att spika och använda borrmaskin eller andra maskiner är tillåtet på vardagar mellan 08:00 och 20:00 och lördagar mellan kl. 10:00 och 16:00. Det är inte tillåtet att utföra arbeten som kan ge upphov till störande ljud på söndagar och helgdagar.  Meddela gärna grannarna när renoveringsarbete eller annat arbete som kan orsaka störande ljud ska utföras i lägenheten.
 • Mattor och sängkläder piskas och skakas vid piskställning. De ska inte hängas över balkongräcke för vädring.
 • Utomhus antenn, parabol, blomlådor eller andra föremål får inte sättas upp på att de kan ses på fasadens utsida.
 • Sopor ska hanteras på ett hygieniskt sätt. Använd tillknuten plastpåse för husavfall.
 • Husdjur ska vara kopplade eller under sådan kontroll att de inte ska förorena
 • Enligt räddningstjänsten är det av brandsäkerhetsskäl inte tillåtet att förvara cyklar, barnvagnar, möbler eller annat brännbart eller blockerande gods i trapphuset. Torkmatta ska placeras innanför lägenhetsdörren, inte i trapphuset.
 • Barnvagnsrummen är till barnvagnar, rullatorer, pulkor och trädgårdsredskap. Cyklar får inte förvaras där.
 • Tänk på att ljud fortplantar sig i trapphus, stäng både yttedörren och lägenhetsdörren försiktigt och gå så tyst som möjligt.
 • Det är rökförbud i trapphus och källare. För de boendes skull rök inte heller precis utanför ytterdörrar.
 • Anslag får inte sättas upp i portar utan styrelsens tillstånd.
 • Endast elgrillar får användas på balkongen. Grilla gärna i föreningens utomhusgrillplatser (för mer info se under rubrik grillning).